NO NECESSITES ENTRADA, EL NOWA REGGAE éS GRATUÏT.

INFORMACIÓ ENTRADES MENORS D'EDAT

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

Els menors entre 16 i 18 anys i en cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En ambdos casos el responsable del menor, haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament a continuació:

CAS 1: L’acompanyant és el pare/ mare o tutor legal del menor.

CAS 2: L’acompanyant no és el pare/mare o tutor legal del menor.

CAS 2: El menor d’edat té entre
16 i 17 anys.